O projekcie

Projekt „Udany Start z UNI 3″ odbywa się w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w województwie opolskim Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki 2007 – 2013. Projekt ten jest realizowany  przez Uniwersytet Opolski w terminie od 01.2013 r. do 01.2014r.

Działania podejmowane w ramach projektu dla jego uczestników

  • Identyfikacja i opracowanie ścieżki kariery zawodowej.
  • Warsztaty rozwoju osobistego i interpersonalnego – podniesienie poziomu wiedzy
    i umiejętności w zakresie umiejętności miękkich.
  • Szkolenia i warsztaty merytoryczne z zakresu promocji przedsiębiorczości
  • 4 miesięczne staże w przedsiębiorstwach z województwa opolskiego.

Celem głównym projektu jest dobre przygotowanie osób młodych (-25) do wejścia na regionalny rynek pracy oraz aktywizacja zawodowa osób 50+ zamieszkałych na terenach powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego, prudnickiego.