Rekrutacja

Rekrutacja wyłoni 75 osób 40 kobiet i 35 mężczyzn, które podpiszą deklarację udziału
w projekcie. Na potrzeby projektu  opracowany został Regulamin rekrutacji i formularz rekrutacyjny regulujący najważniejsze kwestie związane z tym etapem realizacji projektu.
W szczególności są to kryteria oceny Uczestnika Projektu oraz procedura odwoławcza.

Harmonogram rekrutacji:
1. Ogłoszenie o naborze (na 10 dni roboczych  przed przyjmowaniem dokumentów).
2. Rekrutacja – składanie dokumentów rekrutacyjnych.
3. Powołanie Komisji  Rekrutacyjnej.
4. Dokonanie wyboru 75 Uczestników Projektu.
5. Podanie informacji o wynikach do publicznej wiadomości.
6. Sporządzenie wstępnej listy rankingowej 60 uczestników projektu i poinformowanie kandydatów (do 10 dni od oceny) o wynikach przyznania stażu. W przypadku odrzucenia osoby – podanie przyczyny i pouczenie o możliwości odwołania się od decyzji (5 dni od otrzymania informacji o wynikach oceny.
7. Po zakończeniu proc. odwoławczych Stworzenie ostatecznej listy rankingowej i jej upublicznienie.

Kryteria formalne podczas oceny:
1. wiek,
2. status na rynku pracy
3. termin zgłoszenia

Kryteria merytoryczne: 
1. Możliwość lub gwarancja zatrudnienia po realizacji stażu  0-20 pkt.
2. Wskazanie miejsca odbycia stażu (list intencyjny, umowa z przedsiębiorcą deklaracja  współpracy)  0-20 pkt
3. Branża odpowiadająca posiadanemu wykształceniu 0-20 pkt.
4. Okres pozostawiania bez zatrudnienia  0-20 pkt
5. Ze względu na wykazaną gorszą sytuację na rynku pracy kobiet  określono dodatkową premię ze względu na płeć – 20 pkt.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które uzyskały co najmniej 60% pkt. możliwych do zdobycia oraz kwalifikować się do grupy docelowej.

Termin rekrutacji (składanie dokumentów):
od dnia 11.03.2013r. do dnia 29.03.2013r. w godzinach 8:00- 14:00 w dniu 29.03.2013 do godziny 16.00. Dla mężczyzn -25 i osób 50+ rekrutacja została przedłużona do 17.06.2013.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans z zapewnieniem otwartego naboru uczestników projektu  oraz bezstronności i przejrzystości procesu rekrutacji. Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Projektu.

Zapraszamy

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Projektu „Udany start z UNI 3″. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie do pobrania.